Wiadomości - stacje-narciarskie
wiadomości

bramka smsteledyski | Start  | Pogoda | Wyniki Sportowe na żywo | Program tv | Kursy Walut | Wiadomośći 24h

Wiadomości - stacje-narciarskie

Wiadomości - Motoryzacja

Wiadomości - Dla kobiet

Wiadomości - Polityka

Wiadomości - Styl , Życie

Kultura i sztuka

Biznes , Ekonomia

Edukacja i Nauka

Wiadomości tvn24


Stacje narciarskiePowód A. S. domagał się, po ostatecznym sprecyzowaniu roszczenia pismem z dnia 12 tycznia 2009 r., zasądzenia od Skarbu Państwa - Wojewody M. i Najwyższej Izby Kontroli kwoty 500000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od wniesienia pozwu co do kwoty 60000 zł, a w odniesieniu do pozostałej kwoty od rozszerzenia tego roszczenia, renty po 1000 zł miesięcznie, począwszy od 1 marca 2000 r. z ustawowymi odsetkami od uchybienia płatności każdego ze świadczeń, odszkodowania w wysokości 6217 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz ustalenia odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości jako skutek wypadku, jakiemu uległ w dniu 22 lutego 1997 r.Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 23 grudnia 2009 r. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 350000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lutego 2000 r. odnośnie kwoty 60000 zł i co do pozostałej kwoty od dnia 14 stycznia 2009 r., kwotę 6217 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lutego 2000 r., rentę w wysokości po 1000 zł miesięcznie, poczynając od 1 marca 2000 r., ustalił odpowiedzialność pozwanego za przyszłe szkody w stanie zdrowia powoda, będące następstwem wypadku z dnia 22 lutego 1997 r., oddalił powództwo w pozostałej części i zasądził na rzecz powoda kwotę 7200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji pozwanego, zaskarżonym wyrokiem zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził od Skarbu Państwa - Wojewody M. na rzecz powoda: kwotę 250000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2009 r., oddalił powództwo o zapłatę kwoty 100000 zł z odsetkami oraz powództwo o odsetki w pozostałym zakresie, kwotę 6217 zł tytułem odszkodowania, rentę po 700 zł miesięcznie, poczynając od 1 maja 2002 r. i oddalił powództwo o rentę w pozostałym zakresie oraz ustalił, że Skarb Państwa - Wojewoda M. będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na zdrowiu, mogące powstać u powoda, w przyszłości w wyniku wypadku z dnia 22 lutego 1997 r., zniósł wzajemnie koszty procesu, oddalił apelacje w pozostałej części, zniósł wzajemnie koszty procesu za drugą instancję oraz obciążył pozwanego obowiązkiem zapłaty kosztów sądowych.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu SejmuUSTAWAz dnia 1 lipca 2011 r.o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich1)Rozdział 1.Przepisy ogólneArt. 1.Ustawa określa:1) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i ratownictwana zorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków iuprawnień oraz zasady finansowania ich działalności;2) obowiązki osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenachnarciarskich, a w szczególności uprawiających sport, rekreację lub turystykę;3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobomprzebywającym w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;4) warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz nazorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiającychtam sport, rekreację lub turystykę;5) nadzór i kontrolę nad ratownictwem górskim.Art. 2.Ilekroć w ustawie jest mowa o:1) górach ? rozumie się przez to obszar Beskidu Niskiego, BeskiduWyspowego, Beskidu  Średniego, Beskidu Sądeckiego, BeskiduŻywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu  Śląskiego, Bieszczadów, Gorców,Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich,                                              1)Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym,ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 8 września 2006 r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 2 Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej zwyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg publicznych;2) parkach narciarskich ? rozumie się przez to tereny, na których znajdują sięobiekty przeznaczone do wykonywania ewolucji akrobatycznych na nartach isnowboardzie, w szczególności takie jak skocznie, rynny, poręcze;3) pólkach  ćwiczebnych ? rozumie się przez to tereny przeznaczone wszczególności do nauczania narciarstwa lub snowboardingu;4) narciarskiej trasie biegowej ? rozumie się przez to tereny wyznaczone iodpowiednio oznakowane, przeznaczone do uprawiania  narciarstwabiegowego o szerokości co najmniej 3 m.5) narciarskiej trasie zjazdowej ? rozumie się przez to tereny przeznaczone douprawiania narciarstwa i snowboardingu, zapewniające istnienie wolnejprzestrzeni do zjazdu, odpowiedniej do stopnia trudności narciarskiej trasyzjazdowej i zdolności przewozowej urządzeń transportu linowego itaśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których się znajdują;6) nartostradzie ? rozumie się przez to tereny przeznaczone do uprawianianarciarstwa zjazdowego i snowboardingu, o szerokości co najmniej 3 m,służące w szczególności do komunikacji pomiędzy: narciarskimi trasamizjazdowymi, zorganizowanymi terenami narciarskimi,  stacjami urządzeńtransportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób, oraztrasy dojazdowe do dróg, parkingów i obiektów użyteczności publicznej;7) ratownictwie górskim ? rozumie się przez to organizowanie i udzielaniepomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone naniebezpieczeństwo utraty  życia lub zdrowia w górach oraz transportowaniezwłok z gór;8) ratownictwie narciarskim ? rozumie się przez to organizowanie i udzielaniepomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone naniebezpieczeństwo utraty  życia lub zdrowia na zorganizowanych terenachnarciarskich;9) ratowniku górskim ? rozumie się przez to osobę spełniającą wymaganiaokreślone w art. 3 pkt 3, art. 3 pkt 6, art. 10 lub art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,poz. 1410, z późn. zm.2)) oraz posiadającą inne umiejętności określone przezpodmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, a wszczególności specjalistyczną wiedzę z zakresu technik ratownictwagórskiego i topografii obszaru, na którym działa dany podmiot uprawnionydo wykonywania ratownictwa górskiego, będącą członkiem tego podmiotu;10) ratowniku narciarskim ? rozumie się przez to osobę spełniającą wymaganiaokreślone w art. 3 pkt 3, art. 3 pkt 6, art. 10 lub art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ukończyłaszkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy nazorganizowanych terenach narciarskich, organizowane przez podmiotyuprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego;                                              2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz.1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 112, poz. 654. 3 11) wypadku ? rozumie się przez to naruszenie czynności narządu ciała lubrozstrój zdrowia osoby przebywającej w górach lub na zorganizowanychterenach narciarskich;12) zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim ? rozumie się przez toosobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającąosobowości prawnej będącą właścicielem, użytkownikiem, najemcą,dzierżawcą lub posiadającą inny tytuł prawny do zorganizowanego terenunarciarskiego lub urządzeń transportu linowego lub taśmowegoprzeznaczonych do transportu osób, przy których znajduje się zorganizowanyteren narciarski;13) zorganizowanym terenie narciarskim ? rozumie się przez to ogólnieudostępnione i odpowiednio naśnieżone lub z odpowiednio przygotowanymsztucznym podłożem, oznaczone i zabezpieczone tereny przeznaczone douprawiania narciarstwa lub snowboardingu, znajdujące się przy urządzeniachtransportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób, atakże narciarskie trasy biegowe oraz parki narciarskie i pólka ćwiczebne.Rozdział 2Bezpieczeństwo w górachArt. 3.1. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach należydo ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jednostek samorząduterytorialnego, na terenie których wykonywane jest  ratownictwo górskie,dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, atakże do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek  organizacyjnychnieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach zorganizowanądziałalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki.2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach polega w szczególności na: 1) oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu,rekreacji lub turystyki; 2) ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia;3) zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwagórskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, któreuległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty  życia lubzdrowia;4) ogłaszaniu komunikatu lawinowego.Art. 4.Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności wcelu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu luburządzenia i ich przestrzegania;4 2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, októrych mowa w art. 3 ust. 1;3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności doumiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody,komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń iograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego orazz panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych; 4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności,sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia; 5) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywaniaratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz oinnych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ nabezpieczeństwo osób.Rozdział 3Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, zakres ichobowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalnościArt. 5. 1. Ratownictwo górskie mogą wykonywać Górskie Ochotnicze PogotowieRatunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty,jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej?podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego?.2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej,udziela zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiegającego się ojej udzielenie pod warunkiem, że podmiot ten:1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa górskiego naobszarze, na którym zamierza działać podmiot ubiegający się o udzieleniezgody, o której mowa w ust. 1;2) dysponuje kadrą ratowników górskich w liczbie niezbędnej do zapewnieniastanu gotowości, o którym mowa w pkt 1;3) posiada sprzęt specjalistyczny,  środki transportu i łączności niezbędne dowykonywania ratownictwa górskiego.3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:1) nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres;2) informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywaneratownictwo górskie;3) informację o liczbie ratowników górskich oraz posiadanych przez nichkwalifikacji przydatnych w ratownictwie górskim;4) wykaz sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności;5) informację o źródłach finansowania planowanej działalności.4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej: 5 1) cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot, któremu taka zgodazostała udzielona, przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, lub2) może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona,nie usunął w wymaganym terminie nieprawidłowości mających istotnywpływ na wykonywanie ratownictwa górskiego stwierdzonych protokołemkontroli.Art. 6.W ramach ratownictwa górskiego podejmowane są działania ratownicze polegające wszczególności na: 1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku;2) dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ratowniczym; 3) udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;4) zabezpieczeniu i ewakuacji osób z terenów stanowiących zagrożenie dlażycia i zdrowia osób przebywających w górach; 5) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone naniebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia do miejsca, gdzie jest możliwepodjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemuPaństwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawyz dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pouprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dyspozytorem jednostkisystemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; 6) poszukiwaniu osób zaginionych w górach;7) transporcie zwłok z gór.Art. 7.1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego: 1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działaniaratownicze w ramach ratownictwa górskiego; 2) organizują i prowadzą szkolenia ratowników górskich i narciarskich oraz psówratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami; 3) nadają uprawnienia ratownicze i instruktorskie w zakresie ratownictwagórskiego, ratownictwa narciarskiego, ratownictwa z użyciem psów orazratownictwa podwodnego w akwenach górskich i jaskiniach;4) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, wtym rejestr działań ratowniczych;5) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwaw górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.2. Ponadto podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego mogą wszczególności:  6 1) prowadzić ewakuację osób z kolei linowych przeznaczonych do transportuosób; 2) zabezpieczać w zakresie ratownictwa górskiego i narciarskiego imprezysportowe oraz imprezy turystyczne na wniosek organizatora imprezy; 3) wydawać, na wniosek organu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektoraparku narodowego lub krajobrazowego, albo zarządzającegozorganizowanym terenem narciarskim, osoby fizycznej, osoby prawnej lubjednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącejdziałalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki opinie  dotyczącewarunków bezpieczeństwa osób uprawiających sport, rekreację lub turystykęw górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich; 4) organizować, kierować, koordynować i bezpośrednio prowadzić działaniaratownicze na zorganizowanych terenach narciarskich na podstawie umowy zzarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim; 5) organizować i prowadzić szkolenia wysokościowe z ewakuacji osób zunieruchomionych kolei linowych przeznaczonych do transportu osób, wszczególności dla pracowników zorganizowanych terenów narciarskich, naktórych te urządzenia się znajdują;6) prowadzić rejestr wypadków, o którym mowa w art. 36 ust. 1, na podstawieupoważnienia udzielonego przez zarządzającego zorganizowanym terenemnarciarskim; 7) brać udział w działaniach ratowniczych poza obszarem gór zeszczególnym uwzględnieniem klęsk  żywiołowych i katastrof na wezwaniewłaściwych służb i sztabów kryzysowych;8) organizować i prowadzić szkolenia dla osób uprawiających sport, rekreacjęlub turystykę w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zeszczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa.3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania osoby,której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych; 2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1; 3) rodzaj udzielonej pomocy; 4) miejsce wypadku lub zdarzenia; 5) imiona i nazwiska ratowników górskich udzielających pomocy; 6) datę i czas prowadzenia działań ratowniczych;7) czas i miejsce przekazania ratowanego jednostkom systemu PaństwoweRatownictwo Medyczne lub innym służbom.4. Informacje, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w rejestrze, o którymmowa w ust. 1 pkt 4, przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do zbioru. 5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego udostępniainformacje, o których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek:1) poszkodowanemu, oraz  7 2) Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku zprowadzonym przez nie postępowaniem.Art. 8.Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego współdziałają przywykonywaniu ratownictwa górskiego, a w czasie prowadzenia działań ratowniczychmogą żądać pomocy od:1) organów administracji rządowej i samorządowej;2) innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe RatownictwoMedyczne;3) jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego dospraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej;4) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dyrekcji parkównarodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych.Art. 9.1. Przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwagórskiego z chwilą stwierdzenia zagrożeń nadzwyczajnych, które mają istotnywpływ na bezpieczeństwo osób w górach lub na zorganizowanych terenachnarciarskich, mogą:1) skierować wniosek do zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskimoraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1, o usunięcie stwierdzonychzagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób lub o wstrzymanie eksploatacjiobiektu i urządzenia, lub o zamknięcie terenu dla ruchu osób do czasuustąpienia lub usunięcia tych zagrożeń;2) wydawać zalecenia dla osób uprawiających sport, rekreację lub turystykę wgórach lub na zorganizowanych terenach narciarskich.2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, złożony w formie ustnej, powinienzostać potwierdzony na piśmie i zawierać określenie rodzaju zagrożenianadzwyczajnego oraz imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem.Art. 10.1. Pracodawca inny niż podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwagórskiego jest obowiązany zwolnić ze  świadczenia pracy pracownika będącegoratownikiem górskim na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniachratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu.2. Zwolnienie pracownika ze  świadczenia pracy w razie konieczności udziału wdziałaniach ratowniczych oraz na czas wypoczynku po zakończonej akcjiratowniczej następuje na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionegoprzez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiegookreślającego czas trwania akcji ratowniczej i czas wypoczynku, który nie możebyć dłuższy niż 12 godzin na dobę. 8 3. Za czas zwolnienia ze  świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo dowynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych napodstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).4. Ustalone w sposób określony w ust. 3 wynagrodzenie wypłaca pracodawca.Art. 11.Ratownik górski i ratownik narciarski przy wykonywaniu działań ratowniczychkorzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodekskarny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) dla funkcjonariuszy publicznych.Art. 12.1. Ratownik górski i ratownik narciarski podczas pełnienia obowiązków służbowychmają prawo korzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowegoprzeznaczonych do transportu osób w górach i na zorganizowanych terenachnarciarskich bezpłatnie i poza kolejnością na podstawie ważnej legitymacjisłużbowej.2. Ratownik górski oraz ratownik górski z psem ratowniczym mają prawobezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i rezerwatu udostępnionego dlaruchu turystycznego na podstawie ważnej legitymacji służbowej.                                              3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120,poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167,poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz.1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225,poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115,poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz.181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.4)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz.1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz.2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz.1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90,poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201,poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626,Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245,Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549 i Nr 117, poz. 678. 9 Art. 13.Funkcjonariusz policji, wykonujący czynności służbowe, ma prawo korzystać zurządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób wgórach lub na zorganizowanych terenach narciarskich bezpłatnie i poza kolejnością.Art. 14.1. Opracowywanie komunikatu lawinowego należy do podmiotów uprawnionych dowykonywania ratownictwa górskiego stosownie do terenu działania określonegow ramach powierzonego zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 1.2. Komunikat lawinowy określa stopień zagrożenia lawinowego, stabilność pokrywyśnieżnej, prawdopodobieństwo samoistnego i mechanicznego wyzwolenia lawinoraz zalecenia dla ruchu osób. Ogłaszany stopień zagrożenia lawinowego możebyć zmieniony tylko kolejnym komunikatem wydanym przez ten sam podmiot.3. Treść komunikatu lawinowego udostępniana jest do wiadomości właściwychmiejscowo dyrektorów parków narodowych oraz krajobrazowych, którzyprzekazują go do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, wszczególności poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej lub na tablicachinformacyjnych.Art. 15.1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla ruchu osób,mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu informacji owystępujących zagrożeniach w górach oraz na zorganizowanych terenachnarciarskich.2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministremwłaściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzory znakównakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowaniaw górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, uwzględniająckonieczność zapewnienia ich czytelności i zrozumienia.Art. 16.1. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego przez podmiotyuprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego następuje na podstawiepowierzenia realizacji zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)w zakresie określonym w umowie. Przepisy art. 11a?art. 11c tej ustawy stosuje sięodpowiednio.2. Zadania z zakresu ratownictwa górskiego powierzane i finansowane są przezministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowychprzyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem. 3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych podmiotomuprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na finansowanie zadań wzakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1. 10 4. Opłaty pobierane za wstęp i udostępnienie wejścia do parku narodowego lubkrajobrazowego znajdującego się w górach, oraz za wstęp na jego wszelkieścieżki edukacyjne i biletowane obiekty, przekazuje się w wysokości 15%wpływów za każdy kwartał podmiotom uprawnionym do wykonywaniaratownictwa górskiego na obszarze, na którym znajduje się określony parknarodowy lub krajobrazowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wzakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.5. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udzielane  są z pominięciem otwartegokonkursu ofert.6. Zadania, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, obejmują:1) utrzymanie gotowości ratowniczej;2) prowadzenie działań ratowniczych;3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich oraz psówratowniczych, w tym psów lawinowych;4) opracowywanie i udostępnianie komunikatu lawinowego; 5) utrzymanie  śmigłowca ratowniczego wraz z załogą lotniczo-technicznąbędącego w dyspozycji podmiotu uprawnionego do wykonywaniaratownictwa górskiego, przeznaczonego w szczególności do działańratownictwa górskiego w Tatrach oraz na terenie południowej Małopolski;6) prowadzenie dokumentacji wypadków.7. Utrzymanie gotowości operacyjnej  śmigłowca, o którym mowa w ust. 6 pkt 5,obejmuje w szczególności koszty:1) eksploatacyjne wraz z kosztami paliwa, oraz bieżącej i okresowej obsługitechnicznej;2) obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych;3) osobowe utrzymania załogi lotniczo-technicznej;4) utrzymania zaplecza socjalno-technicznego dla śmigłowca i jego załogi.8. Działania określone w ust. 6 i 7 realizowane są poprzez:1) utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ichszkolenie;2) zakup i utrzymanie obiektów oraz ich wyposażenia; 3) zakup i utrzymanie środków transportu i łączności;4) wyposażanie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek;5) zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego;6) utrzymanie obsługi administracyjnej;7) prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganiewypadkom.9. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przyznawane podmiotomuprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego bez względu na lokalizacjęsiedziby tego podmiotu. 11 Art. 17.1. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego otrzymującydotację składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie do15 dnia marca następnego roku, sprawozdanie roczne zawierające rozliczenierzeczowo-finansowego zrealizowanych zadań.2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych cofa dotację, jeżeli podmiotuprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego wykorzystał ją niezgodnie zprzeznaczeniem.3. W przypadku, gdy podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiegonie przestawił sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy dospraw wewnętrznych wstrzymuje przekazywanie kolejnych dotacji  do czasuprzedstawienia sprawozdania.Rozdział 4Bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskichArt. 18.1. Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających nazorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami.2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenach, o których mowa w ust. 1,polega w szczególności na: 1) przygotowaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeńsłużących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontrolistanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich; 2) zapewnieniu ratownictwa narciarskiego; 3) określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu iurządzenia; 4) informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach; 5) prowadzeniu działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącejbezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu; 6) przekazywaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dlapotrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi nazorganizowanych terenach narciarskich.Art. 19.Zorganizowane tereny narciarskie lub ich części zagrożone lawinami zarządzającyzorganizowanym terenem narciarskim wyłącza dla ruchu narciarskiego isnowboardowego oraz odpowiednio oznacza do czasu ustąpienia zagrożenia. 12 Art. 20.Zorganizowane tereny narciarskie udostępnione do użytkowania po zmroku oświetlasię w sposób zapewniający możliwość oceny warunków narciarskich oraz czytelnośćoznakowania i zabezpieczeń.Art. 21.1. Zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi zobowiązany jest doprzeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i stanuprzygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenachnarciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu. 2. Z przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół.3. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, w drodze umowy, możezlecić zadania określone w ust. 1 i 2, podmiotowi uprawnionemu dowykonywania ratownictwa górskiego.Art. 22.Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwymdo spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia:1) dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej oraz sposób jegoobliczania, 2) szczegółowe warunki oświetlania zorganizowanych terenów narciarskich- mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osóbkorzystających z tych terenów.Art. 23.1. Narciarskie trasy zjazdowe, biegowe oraz nartostrady nie mogą krzyżować się zdrogami publicznymi oraz trasami urządzeń transportu linowego osób o niskimprowadzeniu liny lub wyciągów taśmowych w rozumieniu przepisów wydanychna podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzetechnicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.5)). 2. Skrzyżowania narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad zeszlakami turystycznymi i trasami narciarskimi oraz  z urządzeniami transportulinowego osób o wysokim prowadzeniu liny w rozumieniu przepisów ustawy zdnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym są oznakowane i zabezpieczone. 3. Podczas przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ichfragmentów maszynami  śnieżnymi trasy te muszą być zamknięte dla ruchunarciarskiego i snowboardowego.                                              5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96,poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. 13 Art. 24.1. Usytuowanie pólek ćwiczebnych oraz parków narciarskich nie może kolidować znarciarskimi trasami zjazdowymi, biegowymi, nartostradami oraz innymidrogami, szlakami turystycznymi pieszymi i narciarskimi.2. Parki narciarskie oraz pólka  ćwiczebne są oznakowane i wydzielone odpozostałych terenów znajdujących się na zorganizowanych terenach narciarskichw sposób uniemożliwiający przypadkowy wjazd lub wejście osób.Art. 25.1. Znajdujące się na zorganizowanych terenach narciarskich: 1) przeszkody, których nie da się usunąć, 2) miejsca prowadzonych prac konserwacyjnych, zabiegów sztucznegonaśnieżania oraz stabilizacji pokrywy śnieżnej,3) miejsca w pobliżu podpór, urządzeń transportu linowego i taśmowegoprzeznaczonych do transportu osób, 4) granice narciarskich tras zjazdowych i nartostrad, 5) miejsca szczególnie niebezpieczne o trudnym do przewidzeniaukształtowaniu ? oznacza się właściwym znakiem ostrzegawczym oraz zabezpiecza w takisposób by nie stwarzały zagrożenia dla osób przebywających na tych terenach.2. Przeszkody sztuczne, a w szczególności urządzenia transportu taśmowego,podpory urządzeń transportu linowego, słupy oświetleniowe, urządzenianaśnieżające, pojazdy mechaniczne znajdujące się w odległości mniejszej niż 2 mod granicy trasy zjazdowej lub nartostrady są odpowiednio zabezpieczone.3. W granicach narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrad, nie mogą znajdować sięniezabezpieczone i nieoznakowane przeszkody stanowiące zagrożenie dla osóbuprawiających narciarstwo i snowboarding.Art. 26.1. Narciarskie trasy zjazdowe oraz nartostrady są jednokierunkowymi drogamiprzeznaczonymi wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów, a trasy biegowewyłącznie dla narciarzy uprawiających narciarstwo biegowe.2. Zabrania się wjazdu na zorganizowane treny narciarskie pojazdami silnikowymi. 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy podmiotów uprawnionych dowykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służbwykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego orazochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających sygnałyświetlne w postaci niebieskich  świateł błyskowych i jednocześnie sygnałydźwiękowe o zmiennym tonie.4. Dopuszczalne jest używanie przez zarządzającego zorganizowanym terenemnarciarskim pojazdu silnikowego w razie konieczności usunięcia usterek 14 technicznych urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych dotransportu osób lub dokonania niezbędnych prac zabezpieczających, podwarunkiem używania pojazdów wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizacjęświetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.5. Osoby znajdujące się na terenie zorganizowanego terenu narciarskiegoobowiązane są ułatwić przejazd pojazdu, o którym mowa w ust. 3, w szczególnościprzez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.Art. 27.1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim informuje o zasadachkorzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich poprzez umieszczenie irozpowszechnienie tych informacji w miejscach wejścia na te tereny, a wszczególności przy miejscach sprzedaży biletów wstępu i przy stacjach urządzeńtransportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób.2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, zarządzający zorganizowanym terenemnarciarskim zamieszcza dodatkowo informacje zawierające w szczególności:1) mapy poglądowe zorganizowanych terenów narciarskich z zaznaczeniemprzebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych doużytku narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oraz miejscaudzielania pierwszej pomocy;2) informacje o ewentualnych zamknięciach niektórych narciarskich traszjazdowych, biegowych, nartostrad lub ich odcinków;3) informacje o warunkach narciarskich obejmujące w szczególności warunkiśniegowe, stan przygotowania trasy, temperaturę, prędkość wiatru,widzialność;4) informacje promujące zasady bezpiecznego uprawiania narciarstwa isnowboardingu;5) sposoby powiadamiania o wypadkach wraz z numerami telefonicznymilokalnego ratownictwa narciarskiego oraz numerami alarmowymi.Art. 28.Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanymterenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasiejazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.Art. 29.1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanymterenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem  środkaodurzającego.2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niegoupoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanegoterenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje,  że znajdujesię ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.  15 Art. 30. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenienarciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życiai zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu luburządzenia i ich przestrzegania;2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przezzarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;3) zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopniatrudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu; 4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowegoodpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jegoprzeznaczeniem i zasadami użycia; 5) bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałymwypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnychmogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.Rozdział 5Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa narciarskiego nazorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalnościArt. 31.1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim organizuje i  finansujedziałania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa narciarskiego naterenie przez niego zarządzanym.2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, w drodze umowy, możezlecić wykonywanie ratownictwa narciarskiego podmiotowi uprawnionemu dowykonywania ratownictwa górskiego.Art. 32.W ramach ratownictwa narciarskiego podejmowane są działania ratowniczepolegające w szczególności na: 1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku;2) dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ratowniczym; 3) udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;4) zabezpieczeniu miejsca wypadku;5) ewakuacji osób z terenów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia;  16 6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone naniebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, do miejsca, gdzie jest możliwepodjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemuPaństwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawyz dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pouprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dyspozytorem jednostkisystemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.Art. 33.1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim oznacza stopień trudnościnarciarskiej trasy zjazdowej, biegowej oraz nartostrady.2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministremwłaściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, stopnietrudności dla narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad orazsposób ich oznaczania, mając na uwadze czytelność oznaczeń i bezpieczeństwoosób korzystających z tych tras i nartostrad.Art. 34.Działania ratownicze na zorganizowanych terenach narciarskich w ramachratownictwa narciarskiego podejmuje ratownik narciarski lub ratownik górski.Art. 35. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenienarciarskim obowiązane są ułatwić przejazd ratownikowi górskiemu i ratownikowinarciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, wszczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.Art. 36.1. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim prowadzi rejestr wypadkówna tym terenie, zwany dalej ?rejestrem wypadków na  zorganizowanym terenienarciarskim?.2. Rejestr wypadków na zorganizowanym terenie narciarskim zawiera: 1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania osoby,której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych;2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;3) rodzaj udzielonej pomocy;4) miejsce wypadku;5) imiona i nazwiska ratowników udzielających pomocy;6) datę i czas prowadzenia działań ratowniczych;7) czas i miejsce przekazania ratowanego jednostkom systemu PaństwoweRatownictwo Medyczne lub innym służbom. 17 3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w rejestrze wypadkówna zorganizowanym terenie narciarskim przez okres 10 lat od dnia ichwprowadzenia do zbioru.4. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub podmiot uprawniony dowykonywania ratownictwa górskiego, któremu powierzono prowadzenie rejestruwypadków na zorganizowanym terenie narciarskim, udostępnia informacje, októrych mowa w ust. 2, na pisemny wniosek:1) poszkodowanemu, oraz 2) Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku zprowadzonym przez nie postępowaniem.5. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim przekazuje dane dotycząceliczby wypadków i rodzaju doznawanych urazów jednemu z podmiotówuprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,  w terminie do dnia 31maja każdego roku.6. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, w przypadku  trwałegozaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, obowiązany jest doprzekazania informacji, o których mowa w ust. 2, podmiotowi uprawnionemu dowykonywania ratownictwa górskiego.Rozdział 6Nadzór i kontrola nad ratownictwem górskimArt. 37.1. Nadzór nad ratownictwem górskim sprawuje minister właściwy do sprawwewnętrznych.2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do sprawwewnętrznych ma prawo:1) żądać od podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiegoudostępnienia dokumentów oraz udzielania pisemnych wyjaśnieńdotyczących ich działalności związanej z wykonywaniem ratownictwagórskiego;2) dokonywać kontroli podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwagórskiego w zakresie prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w art.6 i art. 7, oraz wydatkowania  środków, o których mowa w art. 16 ust. 2.Oceny kontrolowanej działalności dokonuje się pod względem legalności,gospodarności, celowości i rzetelności.Art. 38.1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zarządza kontrolę i zawiadamia o niejpodmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego najpóźniej w dniurozpoczęcia czynności kontrolnych.2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do sprawwewnętrznych może wystąpić do podmiotu uprawnionego do wykonywania 18 ratownictwa górskiego o przygotowanie wskazanych dokumentów, zestawień iwyjaśnień dotyczących jego działalności.3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;2) nazwę podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiegoobjętego kontrolą;3) przedmiot, zakres oraz miejsce przeprowadzenia kontroli wraz z terminem jejrozpoczęcia i zakończenia;4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwegodo spraw wewnętrznych, zwani dalej ?kontrolującymi?, na podstawie imiennegoupoważnienia do przeprowadzenia kontroli ważnego wraz z dowodem osobistymlub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.5. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu,jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lubobowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie wewspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osóbzwiązanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powodywyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia,przysposobienia, opieki lub kurateli.6. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w kontroli, którejprzedmiot stanowił zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jakopracownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiegoobjętego kontrolą, przez rok od zakończenia ich wykonania, oraz w raziezaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnionewątpliwości co do jego bezstronności.7. O wyłączeniu decyduje minister właściwy do spraw wewnętrznych.Art. 39. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu uprawnionego dowykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą, w czasie wykonywaniajego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli ? również poza jego siedzibą.2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy orazprzepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi.3. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do:1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu uprawnionego dowykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą, bez obowiązkuokazywania przepustki;2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów, w tym kontrolisystemów elektronicznych, związanych z działalnością podmiotuuprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą;3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu uprawnionegodo wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą; 19 4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;5)  żądania od kierownika i pracowników podmiotu uprawnionego dowykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą ustnych i pisemnychwyjaśnień;6) zabezpieczania dowodów.4. Wszystkie czynności w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywaniaratownictwa górskiego objętego kontrolą wykonuje jego kierownik lub osobaprzez niego wyznaczona.5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego objęty kontrolązapewnia kontrolującemu:1) warunki i  środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp dopomieszczeń wyposażonych w urządzenia biurowe i środki łączności;2) dostęp do obiektów i dokumentów; 3) uzyskiwanie ustnych i pisemnych informacji i wyjaśnień oraz danych wzakresie objętym kontrolą w terminie wskazanym przez kontrolującego;4) możliwość sporządzania na koszt kontrolowanego niezbędnych do kontroliodpisów lub wyciągów dokumentów;5) możliwość dokonywania oględzin obiektu lub innych składnikówmajątkowych.6. Oględzin, o których mowa w ust. 5 pkt 5, dokonuje się w obecności osobyupoważnionej przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwagórskiego objęty kontrolą.7. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, którypodpisują kontrolujący i osoba, o której mowa w ust. 6. W przypadku odmowypodpisania protokołu przez osobę, o której mowa w ust. 6, zamieszcza się w nimwzmiankę o odmowie jego podpisania.Art. 40. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodówzebranych w toku kontroli.2. Dowodami są w szczególności dokumenty, protokół oględzin, opinie biegłych,wyjaśnienia i oświadczenia.Art. 41.1. Ustalenia kontroli przedstawia się w protokole kontroli, który zawiera opis stanufaktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości,osoby za nie odpowiedzialne oraz ocenę kontrolowanej działalności. Wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości protokół zawiera wnioski i zaleceniapokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu usunięcia nieprawidłowości. Protokółsporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przezkontrolującego. 20 2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli podmiot uprawniony dowykonywania ratownictwa górskiego objęty kontrolą może wnieść dokontrolującego na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli, wtym do sformułowanych wniosków i zaleceń, lub podpisuje protokół kontroli.3. Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący może uznać za zasadne, zmieniając lubuzupełniając protokół, albo uznać je za niezasadne i przekazać stanowiskopodmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa  górskiego objętemukontrolą. Zastrzeżenia wniesione po terminie, przez osobę nieuprawnioną lub bezzachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpatrzenia.4. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń zmieniony lub uzupełniony protokółzostaje przekazany ponownie do podpisu podmiotowi uprawnionemu dowykonywania ratownictwa górskiego objętemu kontrolą. Przepisy art. 42 stosujesię odpowiednio.Art. 42. 1. Podmiotowi objętemu kontrolą przysługuje prawo odmowy podpisania protokołukontroli i złożenia w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania pisemnegowyjaśnienia kontrolującemu przyczyn odmowy.2. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji wniosków izaleceń pokontrolnych.Art. 43.Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego objęty kontrolą, wterminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, stanowiska kontrolującego, o którymmowa w art. 41 ust. 3, lub poprawionego protokołu zawiadamia ministra właściwegodo spraw wewnętrznych o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartychw protokole albo o przyczynach ich niewykonania.Rozdział 7Przepisy karneArt. 44.1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenienarciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem  środka odurzającego,podlega karze grzywny.2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 rokużycia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardinguprzez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kaskukonstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny. 21 Art. 45.Postępowanie w sprawach określonych w art. 44 prowadzi się na podstawie ustawy zdnia 24 sierpnia 2001 r. ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.6)).Rozdział 8Przepisy zmieniające, przejściowe i końcoweArt. 46.W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 2 pkt 37 otrzymuje brzmienie: ?37) pojazd używany do celów specjalnych ? pojazd samochodowyprzystosowany w sposób szczególny do przewozu osób  lub ładunków,używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, AgencjęBezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę KontrwywiaduWojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne BiuroAntykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną,jednostki ochrony przeciwpożarowej, podmioty uprawnione dowykonywania ratownictwa górskiego, Inspekcję Transportu Drogowego iSłużbę Więzienną;?;2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:?7a) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych zprowadzeniem akcji ratowniczej;?;3) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10c dodaje się pkt 10d w brzmieniu: ?10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwagórskiego;?;4) w art. 66 ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej,minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz MinisterSprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do sprawtransportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów                                              6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz.1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.7)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz.925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz.343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz.214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz.1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182,poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151,Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622. 22 specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, AgencjiBezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby KontrwywiaduWojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego BiuraAntykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej,Służby Więziennej, straży pożarnej i podmiotów uprawnionych dowykonywania ratownictwa górskiego.?.Art. 47.W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,poz. 1220, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:?9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budżetu państwa alboprzychodami instytucji gospodarki budżetowej, o ile instytucja ta zostanieutworzona zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.9), i są przeznaczone natworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej  i edukacyjnej parkunarodowego oraz na ochronę przyrody i dofinansowanie zadań w zakresieratownictwa górskiego na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych  terenachnarciarskich (Dz. U. Nr ?, poz. ..).?;2) w art. 15 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) realizacji zadań, o których mowa w art. 16 ust. 6 pkt 1?4 ustawy z dnia1 lipca 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i nazorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr ..., poz. ...), przezpodmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego orazdziałań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.?.Art. 48.W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.10)) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:?1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane doniesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wszczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemuratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwagórskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. obezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych  terenachnarciarskich (Dz. U. Nr ?, poz. ...), podmioty uprawnione do wykonywania                                              8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170i Nr 94, poz. 549.9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726.10)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz.1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 112, poz. 654. 23 ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia  1 lipca 2011 r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr?, poz. ...), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministrawłaściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.?.Art. 49.W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151,poz. 1014) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 39:a) uchyla się ust. 1 i 2,b) uchyla się ust. 5;2) w art. 40:a) uchyla się ust. 1,b) uchyla się ust. 3 i 4.Art. 50.W okresie roku od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy ratownictwo narciarskiemoże wykonywać ratownik górski, ratownik medyczny, lekarz systemu, pielęgniarkasystemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o PaństwowymRatownictwie Medycznym lub osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniukursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.Art. 51. 1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika górskiego na podstawie przepisówdotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia.2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika górskiego z zakresuratownictwa górskiego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje sięprzepisy dotychczasowe.Art. 52.Do dnia uzyskania zgody, o której mowa w art. 5 ust. 1, nie dłużej jednak niż do 24miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy, za podmioty uprawnione dowykonywania ratownictwa górskiego uznaje się Górskie Ochotnicze PogotowieRatunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.Art. 53. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy, októrej mowa w art. 46, zachowują moc do dnia wejścia w  życie przepisówwykonawczych wydanych na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 46,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcyod dnia wejścia w życie ustawy. 24 Art. 54.Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.48 i art. 49, które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.MARSZAŁEK SEJMU/ ? / Grzegorz Schetyna
Projekt ustawy prawo śniegu

Art. 1. Ustawa określa zasady korzystania z cudzej nieruchomości na potrzeby związane organizacją wyciągów i tras narciarskich.Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:1). Cudzej nieruchomości, należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część będącą własnością innej osoby niż prowadzący lub zamierzający prowadzić wyciąg narciarski albo posiadającą nie uregulowany stan prawny,2). Wyciągu narciarskiego, należy przez to rozumieć: wyciąg naziemny, wyciąg krzesełkowy, kolej linową, oraz kolej szynową.Art. 3.1. Właściciel lub samoistny posiadacz nieruchomości, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność w zakresie organizacji wyciągu narciarskiego może żądać ustanowienia na cudzej, sąsiedniej nieruchomości odpowiednio służebności gruntowej lub osobistej, zwanej dalej prawem śniegu, w zakresie:a) prawa swobodnego przejazdu po pokrywie śnieżnej, niezależnie od tego czy jest ona wynikiem naturalnych opadów, czy też sztucznego zaśnieżania, przez osoby korzystających z wyciągu narciarskiego,b) możliwości posadowienia i dostępu do urządzeń technicznych koniecznych do funkcjonowania wyciągu, oraz zaśnieżania, oświetlenia i zabezpieczenia trasy narciarskiej,c) prowadzenia wyciągu narciarskiego w tym wytyczania i przygotowywania trasy, oraz sztucznego zaśnieżania.2. Prawo śniegu winno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem jak najmniejszych obciążeń gruntów, na których ma zostać ustanowione, a także uwzględniać interes gospodarczy obu stron.Art. 4. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa śniegu strony ustalają w umowie.Art. 5.1. W wypadku braku porozumienia co do zawarcia umowy osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 może żądać ustanowienia prawa śniegu przez sąd, który określi również zakres i warunki służebności.2. Ustanowienie prawa śniegu przez sąd może nastąpić jedynie w wypadku, gdy korzystanie z nieruchomości służebnej jest konieczne z uwagi na ukształtowanie terenu i warunki techniczne w tym ciągłość i bezpieczeństwo trasy narciarskiej.3. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa śniegu ustalone w trybie określonym w ust. 1 winno być wyższe niż wysokość szkód materialnych, jakie mogą powstać w związku z jego wykonywaniem, oraz odpowiadać cenie rynkowej, jaką można by uzyskać w wypadku dzierżawy danej części nieruchomości służebnej na okres zalegania pokrywy śnieżnej.4. W wypadku gdyby wysokość szkód faktycznie wyrządzonych w związku z wykonywaniem prawa śniegu przekroczyła wynagrodzenie ustalone przez Sąd, właściciel nieruchomości służebnej może dochodzić wyrównania szkody.5.Wysokość wynagrodzenia ustalonego przez Sąd może zostać zmieniona po zakończeniu każdego sezonu narciarskiego w zależności od rozmiaru faktycznie wyrządzonych szkód.6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 4 winno zostać zakończone w pierwszej instancji w ciągu 3 miesięcy a w drugiej instancji w ciągu 30 dni od momentu jego rozpoczęcia.Art. 6. W wypadku gdy nieruchomość, na której może być ustanowione prawo śniegu posiada nieuregulowany stan prawny, albo brak jest decyzji wszystkich współwłaścicieli lub zastępującego ją orzeczenia Sądu, albo też porozumienie z nimi napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody sąd właściwy dla rozpatrzenia sprawy, na wniosek uprawnionego do żądania ustanowienia prawa śniegu, ustala kuratora do reprezentowania właścicieli w postępowaniu sądowym.Art.7 Do prawa śniegu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące służebności.
Podstawowe zasady zachowania na stoku - zasady FIS

Wzgląd na inne osoby.Każdy narciarz i snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.Komentarz FIS: Narciarz odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu, który używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych (płyty carvingowe lub do wyczynu).Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy.Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z prędkością dopasowaną do swych umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.Komentarz FIS: Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości, niezapanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz zobowiązany jest poruszać się tak, aby w razie konieczności zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności jakie posiada. Narciarz zobowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy, lub zmniejszenia widoczności z powodu warunków pogodowych lub załamania stoku.Wybór toru trasy.Narciarz lub snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy aby unikąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.Komentarz FIS: Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduję się "przed" lub "niżej". Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.Wyprzedzanie.Wyprzedzać można i z góry i z dołu i z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów.Komentarz FIS: Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się także do omijania stojących na stoku.Wjazd i ruszanie z miejsca.Narciarz, który wjeżdzą na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.Komentarz FIS: Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem bezpieczeństwa pełne sprawdzenie czy właczenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w rcuh korzysta się z pierwszeństwa przyznanego 3 reguła FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (carvingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu - w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr "w poprzek lub pod prąd" nurtu ruchu musi tak się zachowywać aby osoby poruszające się w dół stoku nie były zagrożone.Zatrzymywanie się.Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widocznośc. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to tylko jest możliwe.Komentarz FIS: Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się powinno następować na skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywac w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.Podchodzenie i schodzenie.Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem / brzegiem trasy a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.Komentarz FIS: trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego - w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.Stosowanie się do znaków i sygnalizacji.Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.Komentarz FIS: Trasy narciarskie oznaczone są w zalezności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM, CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach i niebezpieczeństwach np. o lawinach, czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie z tego sprawę, że znaki umieszczono dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.Zachowanie się w razie wypadku.W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.Komentarz FIS: Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polegać na udzieleniu tzw. PIERWSZEJ POMOCY, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe ustawodawstwa karne wszystkich państw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz, że państwa, które jeszcze tego uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia do swych ustaw.Obowiązek ujawnienia tożsamości.W razie wypadku każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podania swoich danych osobowych.Kometarz FIS: Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą dowody we wszystkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.
Cortina

Cortina D?Ampezzo jest nazywana ?Królową Włoskich Dolomitów? , ponieważ położona jest w samym sercu tych gór. Posiada setki kilometrów tras i wyciągów narciarskich określanych krótko ? bardzo słoneczne i wiecznie ośnieżone, gdyż aż 95% z nich posiada sztuczne naśnieżanie.Tą stosunkowo niewielką miejscowość opiewa ogromna sława. Wszystko to za sprawą Olimpiady Zimowej, która odbywała się tam w 1956 roku. Obecnie w Cortinie rozgrywają się coroczne zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.
HochKing

Pierwszego dnia nowego roku 2008 wybrałem się na narty do stacji narciarskiej zwanej Hochkonig. To mały ośrodek narciarski, na pierwszy rzut oka niepozorny (w sumie 36 wyciągów), ale to właśnie stanowi jego podstawową zaletę. Przez to że jest to mały ośrodek i mało znany, określany jest nawet przez Austriaków mianem sekretnego, a mówiąc dokładnie ?sekretnego miejsca koneserów. Rzeczywiście trasy szerokie narciarskie są wspaniale przygotowane, jest niewielu narciarzy, okolica jest malownicza, wyciągi narciarskie są nowe, a infrastruktura gastronomiczna również spełnia wszystkie wymagania. Mam także wrażenie, że w tutejszych barach i knajpach na stoku jest taniej niż w oddalonym o ok. 35 km Zell am See. Tak więc jest to region narciarski godny polecenia, zwłaszcza jeżeli ktoś nie musi codziennie jeździć na innej trasie, a oczekuje dobrze przygotowanych stoków i oddechu od zgiełku bardziej znanych stacji narciarskich.Region narciarski Hochkönig w skrócie: 150 km nartostrad 36 wyciągó 6 oświetlonych tras saneczkowych rozrywka w schroniskach narciarskich (30 schronisk!), festyny dziecięce, atrakcyjne apr?s ski bezpłatne karnety dla dzieci od 15.3. do końca sezonu,bezpłatny pobyt dzieci
Zell am See - "Sztuka na Śniegu"

A oto przykład tzw. sztuki na śniegu, czyli rzeźb jakie można zobaczyć na narciarskich stokach Zell am See. Tutaj przykład kilkumetrowych krzeseł trochę przypominających mi reklamę szwedzkiej firmy meblarskiej ;)
Kaprun - Kitzsteinhorn

 Lodowiec Kitzsteinhorn pod szczytem Kitzsteinhorn powszechnie nazywany przez narciarzy Kaprun od miasteczka leżącego u jego stóp, to jeden z bardziej znanych lodowców Alpejskich.Pierwsze wrażenia z pobytu na przełomie roku 2007/ 2008 jakie się nasuwają to, że jest to piękny region, przepiękna panorama, jest cholernie zimno - 13 stopni w słońcu ( a dzień był słoneczny). Minusem tego lodowca (podobnie jak większości innych lodowców, chyba z wyjątkiem Marmoloady i Stubai) jest brak ciekawych tras - czytaj tras narciarskich o odpowiednim stopniu nachylenia.Tak naprawdę jest tu tylko jedna czerwona trasa z prawdziwego zdarzenia, ale widoki są piękne i przyjemnie pojeździć sobie długim carvingowym skrętem na wysokości 3000 m n.p.m.Smutny widok stanowią pozostałości szynowej kolejki która spłonęła w 11 listopada 2000 (otwarcie sezonu narciarskiego) roku, a w pożarze której zginęło 155 osób
Zell am See 2

Co do samej jazdy na nartach, to nasuwa się pierwsze spostrzeżenie, że jak na warunki alpejskie jest to stosunkowo mały ośrodek narciarski (130 km tras). Tak naprawdę jest to tylko jedna góra czyli Schmittenhohe, zdrobniale zwana przez "nas" Szmitkiem dla odróżnienia od Kitzka, czyli Kitzsteinhorn. Dlatego wybierając się na tydzień do Zell am See kiedy znudzi nam się już jazda na nartach na Szmitku możemy się wybrać jeden lub dwa dni jazdy na Kitzsteinhorn. Wyjazd na dłużej niż tydzień do Zell am See nie ma sensu chyba że zamierzamy jeździć kilka dni np. w oddalonym o ok. 35 km Saalbach.Największe tłumy amatorów białego szaleństwa są zawsze na zachodniej stronie góry, czyli inaczej ?na prawo? od Zell am See bo są tam trasy narciarskie niebieskie i czerwone i chyba największy parking przy dolnej stacji kolejki Areitbahn. Duża ilość narciarzy powoduje co oczywiste kolejki w godzinach szczytu i szybkie pogorszenie warunków na stoku, w rezultacie czerwoną 10 pod koniec dnia zjeżdża się podobnie jak czarną 13 lub 14.Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest udać się na wschód do dolnej stacji kolejki Sonnenalm, której żółty wagonik wywiezie nas na wschodnie stoki, idealnie przygotowane szerokie wprost stworzone do szybkiej karwingowej jazdy!
Zell am See - Austria

  Miejscowość Zell am See jest uważana, za tak zwaną polską miejscowość narciarską w Austrii. W początkach naszej inwazji na kraje w których można lepiej jeździć na nartach niż w przysłowiowej Białce Tatrzańskiej miejscowość ta cieszyła się szczególnym powodzeniem wśród Polaków, z nie znanych mi do końca względów, być może ze względu na stosunkowo bliskie położenie (835 km od Krakowa).Ostatnio byłem tam na sylwestra 2007/2008 - było bardzo mało Polaków, natomiast przeważali obywatele narodowości Rumuńskiej - cóż może czas na nową nację która zawładnie tą uroczą miejscowością. Wysokość:Stacja dolna - 757 mStacja górna - 3029 m wysokość górnej stacji kolejki na Kitzsteinhorn ( który ma 3203) Trasy narciarskie:Trasy niebieskie (łatwe) - 56 kmTrasy czerwone (średnie) - 49 kmTrasy czarne (trudne) - 25 kmWyciągi:Wyciągi orczykowe - 32Wyciągi krzesełkowe - 13Wyciągi gondolowe - 9Przepustowość - 74095 osób/godz
Stacje Narciarskie - Witajcie

Blog ma za zadanie zebrać i mozliwie jak nadokładniejszą listę ośrodków narciarskich w Polsce we Włoszech, w Austrii, w Czechach, Słowacji, Francji i wszystkich innych krajach w których lepiej lub gorzej można jeździć na nartach. Będą tu zamieszczane moje opinie i wasze opinie na temat ośrodków narciarskich, do których warto lub nie warto wybrać się na odrobinę białego szaleństwa. 
Wiadomości ze świata , najnowsze informacje , informacje 24/h.

Wiadomości oraz informacje z wielu dziedzin życia aktualizowane 24h.
Codziennie nowe wiadomośći ze świata , kraju , gospodarcze oraz inne.

Kategoria wiadomości :

Wiadomości ze świata -

Najnowsze informacje - informacje 24/h - stacje-narciarskie